BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Utemiljön är inte bara de gröna trädgårdsytorna, utan är alla ytor på fastigheten, som inte upptas av byggnader. Det kan vara terrasser och altaner, kommunikationsstråk, entréer, lekplatser, torg, parkeringsplatser, sophantering, mm.

I främsta hand är den utemiljö, som avses här, de ytor som ägs gemensamt av föreningen. Här kan ibland vara gränsdragnings-problem, inte minst i äldre föreningar, där gemensam mark, med eller utan föreningens godkännande, tagits i privat bruk. Resultatet blir rörighet, med brokig växtlighet, som kanske inte ens är lämplig i sammanhanget.

Detta kan undvikas för framtiden om föreningen har en strikt policy för vilka spelregler som ska gälla.

Varför ska man arbeta med utemiljön?


 • De boende får möjlighet att förverkliga idéer om den egna boendemiljön
 • Man ökar trivseln för de boende och man ökar möjligheten för att känna samhörighet med sina grannar, genom att man skapar fysiska möjligheter att komma tillsammans i olika sammanhang.
 • Man kan vid planeringen av utemiljön skapa ett bättre utnyttjande av fastigheten. Ytor som legat oanvända kan tas i bruk och funktioner, som tidigare har tagit onödigt stor plats, eller krockat med andra funktioner, kan åtgärdas.
 • Fastigheten blir mer attraktiv och kan i framtiden ge en värdeökning.
 • Dessutom kan en god planering av utemiljön, ge bättre och enklare skötsel av fastigheten, vilket kommer att synas i det att skötseln blir billigare.
LÄS MER OM UTEMILJÖN OCH VÅR HÄLSA

Förberedande arbete:


 • Det första är att sätta samman en arbetsgrupp, som kan koncentrerar sig på uppgiften, samarbeta med trädgårdsarkitekten och mer eller mindre självständigt kan fatta beslut. Gruppen kan bestå av två till fem personer. Redan på detta stadium kan det vara meningsfullt att engagera en trädgårdsarkitekt, som redan från början och med sikte på ett gott resultat kan styra upp förberedelsearbetet. Han kan analysera behov och ge nya idéer och uppslag.
 • Trädgårdsgruppens första uppgift blir att diskutera med de boende, vad de förväntar sig av sin boendemiljö. Man kan göra det på stormöten, eller mindre diskussionsgrupper, eller genom enkäter
 • När arbetsgruppen samlat in en mängd synpunkter, måste dessa sorteras och vägas mot varandra, så att slutresultatet blir en lista på prioriterade önskemål eller ett program för projektarbetet.
 • För att planera utemiljön behövs någon form av underlag i form av ritningar i skala på fastigheten, dess byggnader och befintliga anläggningar. Ofta finns redan användbara ritningar redan producerade. Arbetsgruppens uppgift blir nu att sammanställa dem, så komplett som möjligt, för att kunna lämna en omgång kopior till den ni väljer att hjälpa er med planeringen
 • Nästa fråga gruppen kan ställa sig är om det inom föreningen finns kunskaper och intresse att själva utföra det praktiska anläggningsarbetet av utemiljön, eller kommer man helt eller delvis behöva ta hjälp utifrån.
 • Samma fråga kan man ställa sig om det framtida underhållet. Finns intresset och tiden hos de boende att ägna sig åt skötseln av utemiljön, eller passar det de boende bättre att köpa den tjänsten.
 • Slutligen - vad får miljön kosta både att anlägga och underhålla.
Folder med namnet "Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljö"HÄMTA FOLDERN I PDF-FORMAT

Arbetsprocessen -
att  anlita trädgårdsarkitekt


 • Förberedande av projekt, se ovan.
 • Målsättningsdiskussion med trädgårdsarkitekten, där ni diskuterar igenom de punkter föreningen arbetat med i ovanstående punkt.
 • Koncept eller utkast.
 • Skissförslag.
 • Bygghandlingar.
 • Upphandling av anläggning.
 • Anläggning.
 • Upprättande av skötselplaner.
LÄS MER OM TRÄDGÅRDSARKITEKTENS TJÄNSTERTrädgårdsritning
vit yta
STARTTJÄNSTEROM MIGREFERENSERMILJÖPROFILUTEMILJÖ OCH HÄLSAEKONOMIAKTUELLTKONTAKT
violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
247 56 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Fastighetsägarnas hemsida Bostadsrätternas hemsida Villaägarna hemsida