Kostnadseffektivt arbete med utemiljön.
Utemiljö med entreprenadmaskiner. Skötselplan Diagram som visar kostnadsfördelningen hos en utemiljö.

För att säkra ökad lönsamhet i utemiljön ser trädgårdsarkitekten till att alla delar fram till målet – projektering, anläggning och den framtida skötsel sker kostnadseffektivt.

Ett anläggningsprojekt är ofta en stor och långsiktig investering. När ni investerar så mycket är det viktigt att ni får valuta för pengarna. Ta er därför tid att tänka igenom vad ni behöver, och lägg en slant på att anlita en trädgårdsarkitekt som hjälper er.
Kostnaden för trädgårdsarkitektens insats är mycket liten i förhållande till den totala anläggningskostnaden, men har avgörande betydelse för ett gott slutresultat. Man brukar säga att proportionerna mellan arkitektinsatsen, anläggningskostnaden och anläggningens livskostnad är 1:10:100.
Det gäller alltså att både satsa och spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas, vilket är i det tidiga skedet, när trädgårdsarkitekten kommer in i bilden.
Vinsten ligger inte i att pressa arkitektkostnaden 1,0 till 0,8. Vinsten ligger istället i att utnyttja kostnaden 1,0 till att låta anläggningskostnaden 10 istället bli 8 eller livskostnaden bli 80 istället för 100.

Investera för att spara långsiktigt. Använd era resurser klokt och spara på rätt sak.

Angående kostnadseffektivitet vid projektering, så läs mer om detta på sidan om Kostnadseffektiv projektering.

KOSTNADSEFFEKTIVT ARBETE MED UTEMILJÖN

En anläggnings livskostnad bestäms redan vid projekteringen. Trädgårdsarkitekten väljer planlösningar och konstruktioner, med inte bara hänsyn tagen till anläggandet enligt ovanstående, utan även med hänsyn till vilka kostnader dessa orsakar i framtiden, i form av skötsel och eventuell framtida förnyelse.

Inte minst påverkas behovet av framtida förnyelse, av det växtval och planteringsbäddarnas utförande, som trädgårdsarkitekten avgör under projekteringen. Felaktigt växtval, eller felaktig växtbädd kan avsevärt förkorta en planterings livslängd.

Att redan på ett tidigt stadium ta fram skötselplaner och skötselbeskrivningar för en anläggning är en stor fördel. Inte bara för att man då kan väga anläggningskostnaden mot skötselkostnaden.

Beställaren får även ett viktigt instrument vid anbudsförfrågan av skötseln, då skötselplanen och skötselbeskrivningen ligger till grund för anbuden. Det blir då möjligt att jämföra anbud från flera olika anbudsgivare. Anbudsgivaren kan ej heller lika lätt ta ut överpris, p. g. a. att han inte vet vilken kvalité som önskas vid utförandet av skötseln.

Beställaren har dessutom i dessa handlingar ett instrument att kontrollera att skötsel blir utförd så som avtalat.

Kostnadseffektiviteten vid anläggningen av utemiljön påverkas redan vid projekteringen. Olika planlösningar och konstruktioner är mer eller mindre komplicerade och tidsödande både att anlägga och underhålla. Kanske kan man uppnå samma mål, eller funktion, med enklare lösningar.
Den trädgårdsarkitekt, som själv varit verksam ute på olika anläggningar, har lättare att sätta sig in i vad olika lösningar, på papperet, innebär i verkligheten. Jag har arbetat med trädgårdsanläggning i 30 år, många gånger utan ordentligt ritningsunderlag, där tekniska problem måste lösas direkt på plats.

Innan något anläggningsarbete påbörjas är det en stor fördel att det först upprättas en tidplan för projektet, gärna i samarbete med entreprenören. Det har många fördelar:

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram!
trädgårdsarkitekt menu violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson