Trädgårdsarkitektens tjänster.

TRÄDGÅRDSARKITEKTENS TJÄNSTER

SKISSFÖRSLAG

I skissförslaget beskriver trädgårdsarkitekten projektet. Förutom att det beskriver hur de olika ytorna disponeras och deras funktion, så beskriver det i grova drag hur olika ytor byggs upp, vad de har för ytmaterial eller växtlighet. Skissförslaget ger en bild av den färdiga utemiljön, men går inte in på detaljer, konstruktioner, mm.

Skissförslaget kan åtföljas av perspektivskisser, bilder på växter, mm.

BYGGHANDLINGAR

När skissförslaget är godkänt av fastighetsägaren är det dags för trädgårdsarkitekten att ta fram bygghandlingarna. De består planer och sektioner på överbyggnader och markkompletteringar, som t. ex. planteringsplaner. Även detaljerade växtförteckningar och beskrivningar tas fram i detta skede.

KONCEPT ELLER UTKAST

Konceptet, eller utkastet beskriver, enkelt uttryckt, vad man vill uppnå inom fastighetens utemiljö, eller hur man löser olika problem på fastigheten.

Detta första steg är avgörande för att  trädgårdsarkitekten, i den fortsatta projekteringen, ska ha klara riktlinjer att gå efter. Den tid man lägger ner på detta arbete tjänar man dock lätt in i det fortsatta arbetet.

Trädgårdsarkitekten arbetar metodiskt för att uppnå en så attraktiv och hållbar utemiljö som möjligt, till så låg kostnad som möjligt och med lång livslängd.

Redan vid projekteringen bestäms hur god ekonomi utemiljön får, både vad gäller anläggning och framtida skötsel.Projekteringen består av följande huvudmoment:

Koncept eller utkast Skissförslag Ritning på anläggningskompletteringar

En väl projekterad och anlagd utemiljö har goda förutsättningar att i framtiden ge låga skötselkostnader.

En förutsättning är dock att en detaljerad skötselplan är framtagen, som beskriver hur olika arbetsmoment ska utföras och när under året.

Skötselplanen är dessutom ett viktigt instrument vid upphandling och kontroll av skötselentreprenader.

Anläggningsarbetet ska utföras rationellt, så att tillgängliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Arbetet ska tidplaneras, så att varje arbetsmoment löper friktionsfritt och så att anläggningstiden blir så kort, och så lite störande, som möjligt för er som fastighetsägare och era hyresgäster.

Trädgårdsarkitektens 30 års erfarenhet av anläggning, även ute på arbetsplatser, gör att han har goda förutsättningar att leda anläggningsarbetet och eventuellt lösa oförutsedda problem som kan dyka upp under vägen.

ANLÄGGNING

SKÖTSELPLANER

Trädgårdsanläggare i trädgårdSkötselplan

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby

info@per-form.se
070-729 92 26

Kontakta trädgårdsarkitekten! Följ trädgårdsarkitekten på Facebook! Följ trädgårdsarkitekten på Google+! Följ trädgårdsarkitekten på bloggen! Följ trädgårdsarkitekten på Instagram!
trädgårdsarkitekt menu violett prick

trädgårdsarkitekt
Per Christenson